Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs
Revīzija, finanšu uzskaites un nodokļu konsultācijas Ievas Liepiņas birojs

Atklātības ziņojums

2023

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs”

LZRA zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 139

Atklātības ziņojums par gadu, kas noslēdzās 2023. gada 30.septembrī

 

Ievads

Šis ziņojums tiek publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 panta prasībām.

I.  Komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” (turpmāk tekstā arī - Sabiedrība) ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība kopš 2007.gada 23.janvāra, kas atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam ir saņēmusi zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci Nr.139.

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir zvērināta revidente Ieva Liepiņa (100% kapitāla). Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 2’845. Sabiedrība ir neatkarīga un nav iekļauta nevienā revidentu komercsabiedrību tīklā.

II. Sabiedrības organizatoriskās un vadības struktūras apraksts

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” dibināta 2005.gada 1.jūnijā un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2005.gada 01.jūnijā ar vienoto reģistrācijas numuru. 40003747546. Sabiedrības juridiskā un biroja adrese ir Kalpaka bulvāris 10-1, Rīga, LV-1050. Sabiedrību vada valde - valdes locekle, zvērināta revidente Ieva Liepiņa (sertifikāts Nr. 161). Sabiedrībai nav izveidota padome, kā arī tai nav pārstāvniecību un filiāļu.

III.   Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir regulāri aktualizēta Sabiedrības izstrādātajā Revīzijas metodikā, un tās stūrakmeņi ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums, pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, profesionālās ētikas normu un profesionālo standartu izpratne un ievērošana. Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota un uzturēta saskaņā ar Latvijā obligātai lietošanai apstiprinātajām Starptautiskās Grāmatvežu ētikas standartu padomes izstrādātā Starptautiskā Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa (tostarp Starptautisko neatkarības standartu) (SGĒSP kodekss) prasībām un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām neatkarības prasībām.

Revīzijas metodikas prasības ietver:

 • vadības atbildību par revīzijas kvalitāti Sabiedrībā;
 • neatkarības un ētikas prasību izpildes procedūras;
 • klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas procedūras;
 • personāla vadību;
 • revīzijas uzdevumu plānošanu un izpildi, būtisku problēmu identificēšanu, secinājumu izdalīšanu un apkopošanu;
 • revīzijas uzdevumu izpildes pārraudzību, kvalitātes ievērošanas kontroli;
 • revīzijas dokumentācijas noformēšanu, pārbaudi, apstiprināšanu un glabāšanu;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes uzturēšnas procedūras un Sankciju ievērošanas kontroli.

Sabiedrība savā darbībā realizē revīzijas standartos un ētikas kodeksā noteiktos revīzijas kvalitātes, tai skaitā objektivitātes, neatkarības un ētikas principus. Ar savu rīcību Sabiedrības vadība apliecina, cik svarīga ir nepieciešamība nodrošināt visaugstāko revīzijas kvalitāti ik dienu, pieprasa no sevis un revidentu palīgiem revīzijas standartu un ētikas noteikumu ievērošanu, pārrauga revīzijas veikšanu.

Sabiedrības sekmīga darbība un reputācija ir atkarīga no darbinieku profesionalitātes un godīguma. Kvalificētam speciālistam jāievēro Profesionālo Grāmatvežu ētikas kodeksa prasības, t.sk. neatkarības, godprātības, objektivitātes, konfidencialitātes un profesionālas rīcības principi.

Sabiedrība ir izveidojusi procedūras, lai identificētu akceptējamos klientus un noteiktu sadarbības turpināšanas iespējas ar esošajiem klientiem, no kuriem galvenie ir:

 • patiesā labuma guvēji;
 • uzņēmuma un tā vadības reputācija;
 • vadības darbības efektivitāte;
 • uzņēmuma grāmatvedības darbinieku kvalifikācija un pieredze;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes kontroles un Sankciju ievērošanas un apiešanas aizlieguma kontroles procedūras.

Sabiedrība uzskata, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina kvalitatīvu revīziju veikšanu, ir darbinieku teorētiskā un praktiskā sagatavotība un pieredze. Sniedzot revīzijas pakalpojumus, mūsu revidenti īpašu uzmanību pievērš klienta iespējām manipulēt ar darbības rezultātu rādītājiem, izmantot agresīvas grāmatvedības uzskaites politikas, aplēsēm un vērtējumiem, kurus nepamatoti var piemērot revidētā uzņēmuma vadība, kā arī netipiskiem darījumiem, kuriem novērotas paaugstināta riska pazīmes. Īpaša uzmanība tiek pievērsta darījumiem ar saistītām personām un sankciju ievērošanas un apiešanas aizlieguma ievērošanai. Revidējamā uzņēmuma darbības turpināšanas princips ir viens no galvenajiem objektiem, kuram mēs pievēršam uzmanību vērtējot finansiālo stāvokli un revidējamā uzņēmuma iespējamās finanšu grūtības. Klientu identifikācija ir nepārtraukta procedūra no revīzijas sākuma līdz beigām, tādejādi tiek pārvaldīti ar potenciāliem un esošajiem klientiem saistītie riski. Sabiedrība pievērš īpašu uzmanību Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei.

IV.   Informācija par to, kad pēdējo reizi veikta Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 pantā noteiktā revīzijas pakalpojumu kontrole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” ir pakļauta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Pēdējā pārbaude sekmīgi izieta 2023.gada decembrī.

V.  Finanšu institūciju, ieguldījumu fondu un komercsabiedrību saraksts, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un kurām pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2023.gada 30. septembrī, Sabiedrība ir sniegusi revīzijas pakalpojumus SIA "Alfa Asset Management AIFP" pārvaldītajam slēgtajam alternatīvo ieguldījumu fondam "Rīga Real Estate Fund" un slēgtajam alternatīvo ieguldījumu fondam KS "NCH BALTIC REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND I AIF".

VI.   Sabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšējā pārbaude

Sabiedrības vadība izvērtē Sabiedrības un tās darbinieku neatkarību no katra klienta pirms viņa akceptēšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par sadarbības turpināšanu, revīzijas uzdevuma pieņemšanas. Nepieļaut interešu konflikta esamību vai rašanos - ir viens no vadības un darbinieku pienākumiem. Tiek pārbaudīts, vai Sabiedrības darbiniekiem nav finansiālu ieguldījumu klientu sabiedrībās, vai nepastāv kāda ieinteresētība revidējamās sabiedrības finansiālajos rādītājos, vai nav pārkāptas citas ētikas kodeksā noteiktās normas.

Visi darbinieki (atbildīgais zvērinātais revidents un viņa palīgi) sniedz rakstisku apliecinājumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” vadībai, ka viņi ir neatkarīgi no revidējamā uzņēmuma un tā vadības. Apliecinājumi ir darba dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

Neatkarības pārbaudes procedūra ir revīzijas un citu sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa un tā tiek veikta attiecībā uz visiem klientiem.

VII.   Informācija par zvērinātu revidentu tālākizglītības politiku

Revidentu un viņu palīgu profesionālajam līmenim jebkurā gadā jābūt tādam, lai tiktu ievērotas un revīzijas gaitā piemērotas arī grāmatvedības un revīzijas standartu, likumu un Ministru Kabineta noteikumu izmaiņas. Lai atbilstu šīm prasībām, viņiem tiek nodrošināta pastāvīga apmācība, tālākizglītība un attīstība. Mācības notiek gan darba vietā, gan apmeklējot seminārus un kursus, kursus organizē LZRA Izglītības centrs un citas mācību iestādes. Zvērināts revidents ir izpildījis Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācijas noteiktos obligātas tālākizglītības nosacījumus. Zvērināts revidents nepārtraukti veic sava profesionāla līmeņa paaugstināšanu kā pašmācības ietvaros, kā arī Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas noteiktajā kārtībā. Ik gadu zvērināts revidents nodrošina palīgu profesionāla līmeņa pārbaudi, organizējot pasākumus, kuros apspriež aktuālas izmaiņas revīzijas un grāmatvedības standartos, grāmatvedības un nodokļu jomu regulējošos normatīvajos dokumentos.

VIII.   Informācija par būtiskiem Sabiedrības finanšu rādītājiem

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ievas Liepiņas birojs" finansiālo stāvokli un darbības rezultātus raksturo sekojoši rādītāji (EUR): 

 • pārskata periodā, kas noslēdzās 2023.gada 30.septembrī uzņēmuma neto apgrozījuma kopsumma bija 444 785, t.sk., sabiedriskas nozīmes struktūru un to kontrolē esošu sabiedrību finanšu pārskatu obligātās revīzijas 5 200, pārējās finanšu pārskatu obligātās revīzijas 389 966, pārējie ar revīziju nesaistītie atļautie pakalpojumi un konsultācijas 49 619;
 • pārskata periodā, kas noslēdzās 2023.gada 30.septembrī uzņēmuma rentabilitāte bija 0.8;
 • 2023.gada 30.septembrī apgrozāmo līdzekļu kopsumma pārsniedza īstermiņa saistībs 12 reizes.

IX.   Atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” atalgojuma sistēma ir tieši saistīta ar darbinieka profesionālo sniegumu - zināšanām, pieredzi, attieksmi un atbildību. Atalgojuma politika ir vērsta uz darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšanu un zemas darbinieku mainības nodrošināšanu, tā veidojot stabilu profesionālo kolektīvu.

Zvērināta revidenta ienākumi sastāv no divām komponentēm – darba algas un dividendēm. Dividendes ir zvērināta revidenta ienākumu sastāvdaļa un veidojas no Sabiedrības peļņas iepriekšējā gadā.

Rīga, 2024. gada 11.janvāris

 

Ieva Liepiņa
Valdes locekle
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ievas Liepiņas birojs"

Lasīt vairāk
2022

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs”

LZRA zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 139

Atklātības ziņojums par gadu, kas noslēdzās 2022. gada 30.septembrī

 

Ievads

Šis ziņojums tiek publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 panta prasībām.

I.  Komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” (turpmāk tekstā arī - Sabiedrība) ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība kopš 2007.gada 23.janvāra, kas atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam ir saņēmusi zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci Nr.139.

Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir zvērināta revidente Ieva Liepiņa (100% kapitāla). Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 2’845. Sabiedrība ir neatkarīga un nav iekļauta nevienā revidentu komercsabiedrību tīklā.

II. Sabiedrības organizatoriskās un vadības struktūras apraksts

Sabiedrība dibināta 2005.gada 1.jūnijā un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2005.gada 1.jūnijā ar vienoto reģistrācijas numuru. 40003747546. Sabiedrības juridiskā un biroja adrese ir Kalpaka bulvāris 10-1, Rīga, LV-1050. Sabiedrību vada valde - valdes locekle, zvērināta revidente Ieva Liepiņa (sertifikāts Nr. 161). Sabiedrībai nav izveidota padome, kā arī tai nav pārstāvniecību un filiāļu.

III.   Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir regulāri aktualizēta Sabiedrības izstrādātajā Revīzijas metodikā, un tās stūrakmeņi ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums, pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, profesionālās ētikas normu un profesionālo standartu izpratne un ievērošana. Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota un uzturēta saskaņā ar Latvijā obligātai lietošanai apstiprinātajiem Starptautiskiem revīzijas standartiem (SRS), tajā skaitā 220.SRS "Finanšu pārskatu revīzijas kvalitātes kontrole" prasībām, kā arī saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu.

Revīzijas metodikas prasības ietver:

 • vadības atbildību par revīzijas kvalitāti Sabiedrībā;
 • neatkarības un ētikas prasību izpildes procedūras;
 • klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas procedūras;
 • personāla vadību;
 • revīzijas uzdevumu plānošanu un izpildi, būtisku problēmu identificēšanu, secinājumu izdalīšanu un apkopošanu;
 • revīzijas uzdevumu izpildes pārraudzību, kvalitātes ievērošanas kontroli;
 • revīzijas dokumentācijas noformēšanu, pārbaudi, apstiprināšanu un glabāšanu;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes uzturēšnas procedūras un Sankciju ievērošanas kontroli.

Sabiedrība savā darbībā realizē revīzijas standartos un ētikas kodeksā noteiktos revīzijas kvalitātes, tai skaitā objektivitātes, neatkarības un ētikas principus. Ar savu rīcību Sabiedrības vadība apliecina, cik svarīga ir nepieciešamība nodrošināt visaugstāko revīzijas kvalitāti ik dienu, pieprasa no sevis un revidentu palīgiem revīzijas standartu un ētikas noteikumu ievērošanu, pārrauga revīzijas veikšanu.

Sabiedrības sekmīga darbība un reputācija ir atkarīga no darbinieku profesionalitātes un godīguma. Kvalificētam speciālistam jāievēro Profesionālo Grāmatvežu ētikas kodeksa prasības, t.sk. neatkarības, godprātības, objektivitātes, konfidencialitātes un profesionālas rīcības principi.

Sabiedrība ir izveidojusi procedūras, lai identificētu akceptējamos klientus un noteiktu sadarbības turpināšanas iespējas ar esošajiem klientiem, no kuriem galvenie ir:

 • Patiesā labuma guvēji;
 • Uzņēmuma un tā vadības reputācija;
 • Vadības darbības efektivitāte;
 • Uzņēmuma grāmatvedības darbinieku kvalifikācija un pieredze;
 • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildes kontroles un Sankciju ievērošanas un apiešanas aizlieguma kontroles procedūras.

Sabiedrība uzskata, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina kvalitatīvu revīziju veikšanu, ir darbinieku teorētiskā un praktiskā sagatavotība un pieredze. Sniedzot revīzijas pakalpojumus, mūsu revidenti pievērš īpašu uzmanību iespējām manipulēt ar darbības rezultātu rādītājiem, izmantot agresīvas grāmatvedības uzskaites politikas, aplēsēm un vērtējumiem, kurus nepamatoti var piemērot revidētā uzņēmuma vadība, kā arī netipiskiem darījumiem, kuriem novērotas paaugstināta riska. Īpaša uzmanība tiek pievērsta darījumiem ar saistītām personām un sankciju ievērošanas un apiešanas aizlieguma ievērošanai. Revidējama uzņēmuma darbības turpināšanas princips ir viens no galvenajiem objektiem, kuram mēs pievēršam uzmanību vērtējot finansiālo stāvokli un revidējamā uzņēmuma iespējamās finanšu grūtības. Klientu identifikācija ir nepārtraukta procedūra no revīzijas sākuma līdz beigām, tādejādi tiek pārvaldīti ar potenciāliem un esošajiem klientiem saistītie riski. Sabiedrība pievērš īpašu uzmanību likuma Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildei.

IV.   Informācija par to, kad pēdējo reizi veikta Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 pantā noteiktā revīzijas pakalpojumu kontrole

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” ir pakļauta Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Pēdējā pārbaude veikta 2017.gada novembrī un nākamā pārbaude ir plānota 2023.gada nogalē.

V.  Finanšu institūciju, ieguldījumu fondu un komercsabiedrību saraksts, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un kurām pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2022.gada 30. septembrī, Sabiedrība ir sniegusi revīzijas pakalpojumusi SIA "Alfa Asset Management AIFP" pārvaldītajam slēgtajam alternatīvo ieguldījumu fondam "Rīga Real Estate Fund".

VI.   Sabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšējā pārbaude

Sabiedrības vadība izvērtē Sabiedrības un tās darbinieku neatkarību no katra klienta pirms viņa akceptēšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par sadarbības turpināšanu, revīzijas uzdevuma pieņemšanas. Nepieļaut interešu konflikta esamību vai rašanos - ir viens no vadības un darbinieku pienākumiem. Tiek pārbaudīts, vai Sabiedrības darbiniekiem nav finansiālu ieguldījumu klientu sabiedrībās, vai nepastāv kāda ieinteresētība revidējamās sabiedrības finansiālajos rādītājos, vai nav pārkāptas citas ētikas kodeksā noteiktās normas.

Visi darbinieki (atbildīgais zvērinātais revidents un viņa palīgi) sniedz rakstisku apliecinājumu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” vadībai, ka viņi ir neatkarīgi no revidējamā uzņēmuma un tā vadības. Apliecinājumi ir darba dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

Neatkarības pārbaudes procedūra ir revīzijas un citu sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa un tā tiek veikta attiecībā uz visiem klientiem.

VII.   Informācija par zvērinātu revidentu tālākizglītības politiku

Revidentu un viņu palīgu profesionālajam līmenim jebkurā gadā jābūt tādam, lai tiktu ievērotas un revīzijas gaitā piemērotas arī grāmatvedības un revīzijas standartu, likumu un Ministru Kabineta noteikumu izmaiņas. Lai atbilstu šīm prasībām, viņiem tiek nodrošināta pastāvīga apmācība, tālākizglītība un attīstība. Mācības notiek gan darba vietā, gan apmeklējot seminārus un kursus, kursus organizē LZRA Izglītības centrs un citas mācību iestādes. Zvērināts revidents ir izpildījis Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācijas noteiktos obligātas tālākizglītības nosacījumus. Zvērināts revidents nepārtraukti veic sava profesionāla līmeņa paaugstināšanu kā pašmācības ietvaros, kā arī LZRA noteiktajā kārtībā. Ik gadu zvērināts revidents nodrošina palīgu profesionāla līmeņa pārbaudi, organizējot pasākumus, kuros apspriež aktuālas izmaiņas revīzijas un grāmatvedības standartos, grāmatvedības un nodokļu jomu regulējošos normatīvajos dokumentos.

VIII.   Informācija par būtiskiem Sabiedrības finanšu rādītājiem

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ievas Liepiņas birojs" finansiālo stāvokli un darbības rezultātus raksturo sekojoši rādītāji (EUR): 

 • pārskata periodā, kas noslēdzās 2022.gada 30.septembrī uzņēmuma rentabilitāte bija 0.6;
 • 2022.gada 30.septembrī apgrozāmo līdzekļu kopsumma pārsniedza īstermiņa saistībs 1.7 reizes.

IX.   Atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” atalgojuma sistēma ir tieši saistīta ar darbinieka profesionālo sniegumu - zināšanām, pieredzi, attieksmi un atbildību. Atalgojuma politika ir vērsta uz darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšanu un zemas darbinieku mainības nodrošināšanu, tā veidojot stabilu profesionālo kolektīvu.

Zvērināta revidenta ienākumi sastāv no divām komponentēm – darba algas un dividendēm. Atalgojums mainās attiecīgi statistikas pārvaldes sniegtiem datiem par vidējo bruto algu nozarē (iepriekšējā gadā). Dividendes ir zvērināta revidenta ienākumu sastāvdaļa un veidojas no Sabiedrības peļņas attiecīgajā gadā.

Rīga, 2023.gada 31.janvāris

 

Ieva Liepiņa
Zvērināta revidente
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ievas Liepiņas birojs” valdes locekle

 

Lasīt vairāk
2018

SIA “Ievas Liepiņas birojs”

LZRA zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 139

Atklātības ziņojums par gadu, kas noslēdzās 2018. gada 30.septembrī

 

Ievads

Šis ziņojums tiek publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas Revīzijas pakalpojumu likuma 33.1 panta prasībām.

I.  Komersanta veids, īpašnieki un piederība revidentu komercsabiedrību tīklam

SIA “Ievas Liepiņas birojs” (turpmāk tekstā arī - Sabiedrība) ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība kopš 2007.gada 23.janvāra, kas atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam ir saņēmusi zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci Nr.139.

Sabiedrības dalībnieks ir zvērināta revidente Ieva Liepiņa (100% kapitāla). Sabiedrības reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls ir EUR 2’800. Sabiedrība ir neatkarīga un nav iekļauta nevienā revidentu komercsabiedrību tīklā.

II. Sabiedrības organizatoriskās un vadības struktūras apraksts

Sabiedrība dibināta 2005.gada 1.jūnijā un reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 2005.gada 1.jūnijā ar vienoto reģistrācijas numuru. 40003747546. Sabiedrības juridiskā un biroja adrese ir Brīvības iela 39, Rīga, LV-1010. Sabiedrību vada valde - valdes locekle, zvērināta revidente Ieva Liepiņa (sertifikāts Nr. 161). Sabiedrībai nav izveidota padome, kā arī tai nav pārstāvniecību un filiāļu.

III.   Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas galvenās iezīmes un vadības ziņojums par šīs sistēmas darbības efektivitāti

SIA “Ievas Liepiņas birojs” profesionālās darbības iekšējās kvalitātes kontroles sistēma ir regulāri aktualizēta Sabiedrības izstrādātajā Revīzijas metodikā, un tās stūrakmeņi ir skaidrs pienākumu un atbildības sadalījums, pastāvīga un kontrolēta profesionālo iemaņu pilnveidošana, profesionālās ētikas normu un profesionālo standartu izpratne un ievērošana. Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota un uzturēta saskaņā ar Latvijā obligātai lietošanai apstiprinātajiem Starptautiskiem revīzijas standartiem (SRS), tajā skaitā 220.SRS "Finanšu pārskatu revīzijas kvalitātes kontrole" prasībām, kā arī saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu likumu.

Revīzijas metodikas prasības ietver:

 • vadības atbildību par revīzijas kvalitāti Sabiedrībā;
 • neatkarības un ētikas prasību izpildes procedūras;
 • klientu akceptēšanas un sadarbības turpināšanas procedūras;
 • personāla vadību;
 • revīzijas uzdevumu plānošanu un izpildi, būtisku problēmu identificēšanu, secinājumu izdalīšanu un apkopošanu;
 • revīzijas uzdevumu izpildes pārraudzību, kvalitātes ievērošanas kontroli;
 • revīzijas dokumentācijas noformēšanu, pārbaudi, apstiprināšanu un glabāšanu.

Sabiedrība savā darbībā realizē revīzijas standartos un ētikas kodeksā noteiktos revīzijas kvalitātes, tai skaitā objektivitātes, neatkarības un ētikas principus. Ar savu rīcību Sabiedrības vadība apliecina, cik svarīga ir nepieciešamība nodrošināt visaugstāko revīzijas kvalitāti ik dienu, pieprasa no sevis un revidentu palīgiem revīzijas standartu un ētikas noteikumu ievērošanu, pārrauga revīzijas veikšanu.

Sabiedrības sekmīga darbība un reputācija ir atkarīga no darbinieku profesionalitātes un godīguma. Kvalificētam speciālistam jāievēro Profesionālo Grāmatvežu ētikas kodeksa prasības, t.sk. neatkarības, godprātības, objektivitātes, konfidencialitātes un profesionālas rīcības principi.

Sabiedrība ir izveidojusi procedūras, lai identificētu akceptējamos klientus un noteiktu sadarbības turpināšanas iespējas ar esošajiem klientiem, no kuriem galvenie ir:

 • Patiesā labuma guvēji;
 • Uzņēmuma un tā vadības reputācija;
 • Vadības darbības efektivitāte;
 • Uzņēmuma grāmatvedības darbinieku kvalifikācija un pieredze.

Sabiedrība uzskata, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas nodrošina kvalitatīvu revīziju veikšanu, ir darbinieku teorētiskā un praktiskā sagatavotība un pieredze. Sniedzot revīzijas pakalpojumus, mūsu revidenti pievērš īpašu uzmanību iespējām manipulēt ar darbības rezultātu rādītājiem, izmantot agresīvas grāmatvedības uzskaites politikas, aplēsēm un vērtējumiem, kurus nepamatoti var piemērot revidētā uzņēmuma vadība, kā arī netipiskiem darījumiem, kuriem novērotas paaugstināta riska. Īpaša uzmanība tiek pievērsta darījumiem ar saistītām personām. Revidējama uzņēmuma darbības turpināšanas princips ir viens no galvenajiem objektiem, kuram mēs pievēršam uzmanību vērtējot finansiālo stāvokli un revidējamā uzņēmuma iespējamās finanšu grūtības. Klientu identifikācija ir nepārtraukta procedūra no revīzijas sākuma līdz beigām, tādejādi tiek pārvaldīti ar potenciāliem un esošajiem klientiem saistītie riski. Sabiedrība pievērš īpašu uzmanību likuma "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums" prasību izpildei.

IV.   Informācija par to, kad pēdējo reizi veikta Revīzijas pakalpojumu likuma 35.1 pantā noteiktā revīzijas pakalpojumu kontrole

SIA “Ievas Liepiņas birojs” ir pakļauta Zvērinātu revidentu asociācijas īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Pēdējā pārbaude veikta 2017.gada novembrī.

V.  Finanšu institūciju un komercsabiedrību saraksts, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū un kurām pārskata gadā tika sniegti revīzijas pakalpojumi

Pārskata gadā, kas noslēdzās 2018.gada 30. septembrī ir sniegti revīzijas pakalpojumus AS “Grobiņa”, kuras pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū.

VI.   Sabiedrības neatkarības politikas apraksts un apstiprinājums, ka attiecībā uz atbilstību neatkarības prasībām ir veikta iekšējā pārbaude

Sabiedrības vadība izvērtē Sabiedrības un tās darbinieku neatkarību no katra klienta pirms viņa akceptēšanas un pirms lēmuma pieņemšanas par sadarbības turpināšanu, revīzijas uzdevuma pieņemšanas. Nepieļaut interešu konflikta esamību vai rašanos - ir viens no vadības un darbinieku pienākumiem. Tiek pārbaudīts, vai Sabiedrības darbiniekiem nav finansiālu ieguldījumu klientu sabiedrībās, vai nepastāv kāda ieinteresētība revidējamās sabiedrības finansiālajos rādītājos, vai nav pārkāptas citas ētikas kodeksā noteiktās normas.

Visi darbinieki (atbildīgais zvērinātais revidents un viņa palīgi) sniedz rakstisku apliecinājumu SIA “Ievas Liepiņas birojs” vadībai, ka viņi ir neatkarīgi no revidējamā uzņēmuma un tā vadības. Apliecinājumi ir darba dokumentācijas neatņemama sastāvdaļa.

Neatkarības pārbaudes procedūra ir revīzijas un citu sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa un tā tiek veikta attiecībā uz visiem klientiem.

VII.   Informācija par zvērinātu revidentu tālākizglītības politiku

Revidentu un viņu palīgu profesionālajam līmenim jebkurā gadā jābūt tādam, lai tiktu ievērotas un revīzijas gaitā piemērotas arī grāmatvedības un revīzijas standartu, likumu un Ministru Kabineta noteikumu izmaiņas. Lai atbilstu šīm prasībām, viņiem tiek nodrošināta pastāvīga apmācība, tālākizglītība un attīstība. Mācības notiek gan darba vietā, gan apmeklējot seminārus un kursus, kursus organizē LZRA Izglītības centrs un citas mācību iestādes. Zvērināts revidents ir izpildījis Latvijas Zvērinātu Revidentu asociācijas noteiktos obligātas tālākizglītības nosacījumus. Zvērināts revidents nepārtraukti veic sava profesionāla līmeņa paaugstināšanu kā pašmācības ietvaros, kā arī LZRA noteiktajā kārtībā. Ik gadu zvērināts revidents nodrošina palīgu profesionāla līmeņa pārbaudi, organizējot pasākumus, kuros apspriež aktuālas izmaiņas revīzijas un grāmatvedības standartos, grāmatvedības un nodokļu jomu regulējošos normatīvajos dokumentos.

VIII.   Informācija par būtiskiem Sabiedrības finanšu rādītājiem

SIA "Ievas Liepiņas birojs" finansiālo stāvokli un darbības rezultātus raksturo sekojoši rādītāji (EUR): 

 • pārskata periodā, kas noslēdzās 2017.gada 30.septembrī uzņēmuma rentabilitāte bija 0.6;
 • 2017.gada 30.septembrī apgrozāmo līdzekļu kopsumma pārsniedza īstermiņa saistībs 6 reizes.

IX.   Atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika

SIA “Ievas Liepiņas birojs” atalgojuma sistēma ir tieši saistīta ar darbinieka profesionālo sniegumu - zināšanām, pieredzi, attieksmi un atbildību. Atalgojuma politika ir vērsta uz darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšanu un zemas darbinieku mainības nodrošināšanu, tā veidojot stabilu profesionālo kolektīvu.

Zvērināta revidenta ienākumi sastāv no divām komponentēm – darba algas un dividendēm. Atalgojums mainās attiecīgi statistikas pārvaldes sniegtiem datiem par vidējo bruto algu nozarē (iepriekšējā gadā). Dividendes ir zvērināta revidenta ienākumu sastāvdaļa un veidojas no Sabiedrības peļņas attiecīgajā gadā.

Rīga, 2018.gada 19.jūlijs

 

Ieva Liepiņa
Zvērināta revidente
SIA “Ievas Liepiņas birojs” valdes locekle

Lasīt vairāk